peameomeo:

(English caption below)

"Cháu biết không? Trước đây hai ông bà học cùng trường đại học và hồi đó bà được nhiều người theo đuổi lắm nhưng chắc là do ông may mắn mới cửa đổ được bà đấy!"

"You know what, when we were still at university I had a lot of guys chasing after me. He must’ve lucked out because he successfully wooed me!"

34